Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Offertes en Aanbiedingen

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Al onze offertes of aanbiedingen zijn niet bindend indien redelijkerwijs begrepen kan worden dat de offertes of aanbiedingen dan wel een koper onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 2 – Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wij zijn gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Indien wij met de wederpartij een vaste prijs overeenkomen dan zijn wij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij wij dan alsnog bereid zijn om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ons rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 3 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Wij hebben het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is onze aansprakelijk-heid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van onze verzekeraar in voorkomend geval.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten.